MEDZINÁRODNÉ ONLINE KONFERENCIE


Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení | Medzinárodné online fórum | 12.11.2022

V ČOM JE TOTO PODUJATIE VÝNIMOČNÉ?

Nepreháňame, ide o najväčšie podujatie na svete! Prvé a jediné podujatie, ktoré sa simultánne prekladá do 150 jazykov. Jeho organizácia je možná vďaka zjednoteniu dobrovoľníkov zo 180 krajín na nezávislej platforme projektu Tvorivá spoločnosť.

Priamy prenos bude dostupný na YouTube, sociálnych sieťach, mediálnych platformách, televíznych a rozhlasových staniciach po celom svete! To, čo je pre najväčšie organizácie nemožné, je pre nás realitou. Toto je 8. globálne fórum, ktoré iniciovali a realizovali dobrovoľníci.

KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA

Klimatická kríza
 • Neznáme faktory klimatických katastrof
 • Skutočné príčiny rekordnej rýchlosti narastania prírodných katastrof
 • Analytická predpoveď udalostí vo svete v najbližšom období
 • Boj s CO2: mýtus alebo realita? Ako zarábajú na CO2 a prečo je elektrina stále drahšia?
 • Praktické riešenie klimatickej krízy

Ekonomické perspektívy
 • Svetová hospodárska kríza. Ako ťa to ovplyvní?
 • Umelo vyvolaná energetická kríza
 • Kedy nastane celosvetový hladomor?
 • Ohraničenie kapitalizácie: prečo je to nevyhnutné?
 • Ako vybudovať hospodárstvo, z ktorého budú mať prospech všetci?
Spoločenské výzvy
 • Eskalácia násilia v spoločnosti
 • Prečo sa neriešia problémy utečencov, novodobého otroctva, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s ľudskými orgánmi a drogami?
 • Spôsoby riešenia globálnej krízy v zdravotníctve. Zabezpečenie prístupu všetkých ľudí k bezplatnej a kvalitnej medicíne
 • Príčiny degradácie vzdelávacieho systému. Čo napraví situáciu?
 • Ako sa manipuluje s vedomím verejnosti? Ochranné mechanizmy
Geopolitická kríza
 • Expanzia vojenskej agresie
 • Prečo sa tak propaguje myšlienka znižovania počtu obyvateľov planéty?
 • Praktické riešenia kríz: prechod spoločnosti od spotrebiteľského formátu k tvorivému
 • Ako zjednotenie ľudstva pomôže vyriešiť globálne problémy?


Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť | Medzinárodná online konferencia | 07.05.2022

POSLEDNÁ VOJNA ĽUDSTVA ZAČALA
Je to nevyhlásená vojna

Prvýkrát v histórii čelí celé ľudstvo spoločnému vonkajšiemu nepriateľovi. Týmto nepriateľom je klíma. Tvárou v tvár celoplanetárnemu nebezpečenstvu je potrebné zjednotenie všetkých ľudí v mene budúcnosti ľudstva. Pretože sme ľudia a chceme žiť.

Medzinárodné online fórum „Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť“ je rozsiahle a bezprecedentné podujatie organizované vďaka nezávislému zjednoteniu miliónov ľudí zo 180 krajín na platforme Tvorivej spoločnosti. Bude sa vysielať na desiatkach tisíc sociálnych a mediálnych platformách po celom svete. Podujatie je iniciované a realizované na dobrovoľníckej báze vlastnými silami a prostriedkami ľudí.

Cieľ fóra:

 • pravdivo a objektívne informovať ľudstvo o rastúcom nebezpečenstve klimatickej a ekologickej katastrofy

 • zobraziť skutočný rozsah početných kríz spotrebiteľského formátu spoločnosti

 • zvážiť praktické riešenia na prekonanie všetkých kríz vybudovaním Tvorivej spoločnosti.

Kľúčové témy konferencie:

 • Klíma. Spoločný nepriateľ celého ľudstva
 • Rekordné tempo narastania klimatických katakliziem. Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?
 • Novodobé kolaborantstvo. Kto hrá na strane spoločného nepriateľa ľudstva?
 • Skutočná príčina globálnej zmeny klímy. Kto a prečo skrýva pred ľuďmi pravdu?
 • Vplyv astronomických procesov a ich cyklickosti na klímu
 • Klimatické katastrofy očami očitých svedkov
 • Utečenci. Prečo sa to týka každého?
 • Eskalácia násilia v spoločnosti
 • Otroctvo a obchodovanie s ľuďmi

 • Kritickosť ekologickej situácie v podmienkach narastajúcich katakliziem ako hrozba zničenia planéty
 • Hrozba hladu a nedostatku pitnej vody na planéte
 • Úverové otroctvo. Problémy a riešenia
 • Aký vplyv má zmena klímy a zhoršujúca sa ekologická situácia na ľudské zdravie?
 • K akým ekologickým následkom priviedlo bezstarostné spotrebiteľské konanie človeka?
 • Nepripravenosť záchranných služieb na globálne katastrofy
 • Prečo je v spotrebiteľskej spoločnosti nemožné využívať inovatívne technológie v prospech všetkých ľudí?
 • Naliehavá potreba mobilizácie a zjednotenia všetkých síl ľudstva
 • Praktické riešenie všetkých kríz vybudovaním Tvorivej spoločnosti

Globálna kríza. Čas pravdy | Medzinárodná online konferencia | 04.12.2021

Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Čas Pravdy“ je rozsiahle podujatie organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín na platforme „Tvorivá spoločnosť“. Bude sa vysielať na tisícoch mediálnych kanáloch a platformách po celom svete.


Cieľom konferencie
 je čestne a pravdivo informovať ľudstvo o rozsahu klimatickej a environmentálnej krízy, blížiacich sa hrozbách a skutočnom východisku.

Kľúčové témy konferencie:

 • Aká je skutočná klimatická situácia na planéte?
 • Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?
 • Prečo sa napriek medzinárodným dohovorom a dohodám, ktorých oficiálnym cieľom je obmedziť klimatické zmeny, klíma naďalej rýchlo mení?
 • Čo je skutočnou príčinou globálnej zmeny klímy?

 • Od akých rizík a globálnych hrozieb sa odvádza pozornosť ľudí?
 • K akým ekologickým dôsledkom dospelo bezmyšlienkovité spotrebiteľské konanie človeka?
 • Prečo je možné stabilizovať ekologickú rovnováhu našej planéty len v Tvorivej spoločnosti?
 • Prečo je Tvorivá spoločnosť jediným východiskom v preddverí planetárnych katakliziem?


Globálna kríza. To sa už týka každého | Medzinárodná online konferencia |
22. 07. 2021

Samotní ľudia, dobrovoľníci z celého sveta, ktorí majú jasný pohľad na súčasnú situáciu, spolu s vedcami a odborníkmi z rôznych oblastí na tejto konferencii načrtli príčinno-následné súvislosti medzi rôznymi krízami, ktoré sa už dotýkajú všetkých, a hroziacou globálnou katastrofou.

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realitou, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa blížia? Radikálne zmeny vo všetkých sférach života v blízkej budúcnosti sú nevyhnutné pre všetkých obyvateľov planéty. Nakoľko si ich však uvedomuje samotné svetové spoločenstvo, nehovoriac už o tom, či je na ne pripravené?
Cieľom konferencie je poskytnúť komplexný a ucelený prehľad vonkajších a vnútorných faktorov rýchlo sa prehlbujúcej globálnej krízy, ktorá sa týka už každého.
24. júla 2021 o 17:00 SELČ sa uskutočnilo živé vysielanie na tisícoch medzinárodných mediakanáloch a platformách so simultánnym tlmočením do 72 jazykov sveta.

Kľúčové témy konferencie: 

 • Digitálna transformácia, zavádzanie špičkových technológií na báze umelej inteligencie do rôznych oblastí života svetovej spoločnosti: výhody a riziká.
 • Štvrtá priemyselná revolúcia a hrozba masovej nezamestnanosti.
 • Budúcnosť bez práce: príčiny nevyhnutného kolapsu svetovej ekonomiky pri zachovaní spotrebiteľského formátu.
 • Radikálne zmeny vo všetkých sférach spoločnosti.

 • Problém preľudnenia.
 • Intenzívne vyčerpávanie zdrojov planéty.
 • Globálna zmena klímy.
 • Cyklickosť geologických udalostí v závislosti od vonkajších faktorov.
 • Význam každého človeka pri budovaní tvorivej spoločnosti.
 • Prežitie ľudstva a obnova civilizácie.


Život po smrti. Výmysly a fakty | Medzinárodná online konferencia | 
22. 05. 2021

Existuje život po smrti?

Prvýkrát v dejinách budú vedci, lekári, zástupcovia rôznych náboženstiev a očití svedkovia spoločne hľadať odpoveď na túto otázku na unikátnej medzinárodnej online konferencii „Život po smrti. Výmysly a fakty”.

 • Analytika, fakty, vedecké a dokumentárne kroniky, výskumy a medzinárodné skúsenosti.
 • Rozhovory s očitými svedkami, zástupcami vedy, medicíny a náboženstiev po celom svete. Existuje reinkarnácia?
 • Človek – to je informácia?
 • Kde sa uchováva naša pamäť?
 • Ako je vysvetľovaná pamäť o minulých životoch?
 • Čo je to subosobnosť? Komu je výhodné skrývať fakty o posmrtnom osude človeka?
 • Kde sa nachádzajú Raj a peklo? Ako to vysvetľuje fyzika?
 • Proroci poznali pravdu o posmrtnom osude človeka! Čo hovorí veda?
 • Posmrtný osud závisí od nás?
 • Čo vieme o Duši a Osobnosti?

 • Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci | Medzinárodná online konferencia | 20.3.2021

  Čo chce 99 % ľudí na celom svete?

  Medzinárodná konferencia bola organizovaná ľuďmi z celého sveta a simultánne bola prekladaná do viac ako 45 jazykov, vrátane posunkovej reči. V priamom prenose bola vysielaná na tisíckach online platforiem v rôznych krajinách, na rôznych televíznych kanáloch a vo všetkých sociálnych sieťach. Vďaka ľuďom, ktorí vo voľnom čase robili všetko možné pre zorganizovanie a uskutočnenie konferencie, uvideli milióny obyvateľov celého sveta reálnu silu zjednotenia ľudí. A každý, kto dnes chápe dôležitosť tejto udalosti, môže zdieľať informácie o konferencii a zúčastniť sa toho, aby celý svet začul Pravdu – o tom, že Boh je jeden a Pravda je pre všetkých jedna.
  Počas 6 000 rokov existencie ľudstva v spotrebiteľskom formáte bola Pravda prekrúcaná v prospech menej ako 1 % a skrývaná pred 99 % ľudí. Skresľujúc túto prorokmi danú Pravdu, tí, ktorí túžili po moci, vytvorili náboženské organizácie pre zotročenie ľudí a ovládanie ich životov. A ľudia postupne zabudli slová prorokov o tom, že
  nesmú byť žiadni sprostredkovatelia medzi Bohom a človekom, že Boha sa netreba báť, ale milovať Ho.


  Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme | Medzinárodná online konferencia

  Všetci chceme mier a dobro pre všetkých ľudí, a sme pripravení prevziať zodpovednosť za vybudovanie takéhoto sveta.


  Medzinárodná online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme“, ktorá  
  bola iniciovaná účastníkmi Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z USA a simultánne sa prekladala do viac ako 30 jazykov dobrovoľníkmi z celého sveta. Túto grandióznu udalosť uvideli a ešte uvidia milióny ľudí, keďže vysielanie prebiehalo na tisíckach kanálov všetkých sociálnych sietí a online platforiem vo svete.
  Ľudia svojím vlastným príkladom ukázali, aká veľká je sila zjednotenia vôkol jedného cieľa – vybudovania Tvorivej spoločnosti. Veď len vďaka svornému konaniu bolo možné zorganizovať a uskutočniť udalosť, ktorú predtým svet nevidel.


  Medzinárodná press-konferencia  „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!” na platforme  „ALLATRA”

  O udalosti a video ohlasy


  22. júna sa v Atlante (USA) uskutočnila press-konferencia „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!“, ku ktorej sa cez on-line telemost pripojili ľudia z celého sveta – z Nemecka, Španielska, Ruska, Bieloruska, Poľska, Slovenska, Moldavska, Ukrajiny, Gruzínska, Maroka, SAE, Uzbekistanu, Kazachstanu a mnohých iných krajín. 
  Na podujatí boli prítomní účastníci Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, zástupcovia spoločenských i sociálnych organizácií, masmédií, diplomatických a politických kruhov, národnostných a náboženských komunít. Konferencia bola otvorená príhovorom Robbyho Wellsa o naliehavých problémoch spotrebiteľskej spoločnosti, ktorá sa zrodila pred 6 000 rokmi, o príčinno-následkových väzbách, ktoré sa odrazili na súčasnom živote ľudí, o dôležitosti reforiem v spoločnosti, o unikátnej činnosti Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, ktoré svojím príkladom v praxi ukazuje možnosť zmeny vektora rozvoja spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý pokojnou cestou.


  Spoločnosť. Posledná šanca | Unikátny telemost v dejinách ľudstva. Pravda, ktorú ozvučil celý svet

  Krátky videozostrih unikátnej medzinárodnej konferencie z 11. mája 2019


  Ako sa spotrebiteľský formát spoločnosti stal slepou uličkou rozvoja našej civilizácie? Čo robiť, aby sme všetci spolu mierovou cestou prešli do formátu tvorivej spoločnosti, bez ujmy pre krajiny a národy, bez ujmy pre každého?
  Prečo máme v 21. storočí také svetové problémy, ako sú vojny, medzinárodné konflikty, rasovú a náboženskú diskrimináciu, ak ľudia z rôznych krajín sveta chcú väčšinou jedno – mier a šťastný život?
  Prečo sa vo svetových masmédiách skresľujú či zamlčujú informácie, dôležité pre tvorivú spoločnosť? Aké majú byť masmédiá v tvorivej spoločnosti? Prečo je tak veľa náboženstiev vo svete, ale niet ľudskosti v spoločnosti? Prečo sa vo svete, ak zoberieme všeobecne známy príklad, diskredituje islam, keď islam je pre moslimov náboženstvom Lásky?
  Kto stanovil pre ľudstvo ručičku tzv. „Hodín Súdneho dňa“, ktorá ukazuje na čas o 2 minúty 12 a spropagoval ju vo svetových masmédiách ako „faktor napätia medzinárodnej situácie a pretekov v jadrovom zbrojení“ a prečo označil 12 ako „apokalypsu a úplné zničenie ľudstva“?
  Ako zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle? Východisko existuje! Spolu môžu ľudia mnohé!